Miljødirektoratet LIVE 2017-10-23T09:17:54+00:00

Miljødirektoratet LIVE

Oppstartseminar økologisk grunnkart

25. oktober, 2017, Scandic Helsfyr hotell, Oslo

Innledende foredrag

10:00-10:10 Velkommen, v/Ellen Hambro, Miljødirektoratet

10:10-10:25 Økologisk grunnkart—en ny satsing bestilt fra Stortinget, v/Lene Lyngby, Klima og miljødepartementet

10:25-:10:45 Oppdraget til Miljødirektoratet, v/Ingvild Riisberg, Miljødirektoratet

10:45-11:00 Hva er utgangspunktet og hva har vi så langt?, v/Arild Lindgaard, Artsdatabanken

Muligheter og brukerbehov

11:00-11:25 Økologisk grunnkart—felles portal for viktig arealkunnskap om norsk natur, v/Øyvind Bonesrønning, Artsdatabanken

11:25-11:50 Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse—en sentral del av økologisk grunnkart, v/Eirin Bjørkvoll, Miljødirektoratet

11:50-12:40 Lunsj

12:40-13:00 Miljøvariabelkart—mobilisering av kartlag gjennom datafangst fra ulike kilder, v/Lars Erikstad, Norsk institutt for naturforskning – NINA

13:00-13:20 Geologien som viktig del av økologisk grunnkart, v/Tom Heldal, Norges geologiske undersøkelser – NGU

13:20-13:40 Landskapstypekart—brukerperspektiv fra pilotprosjekt i Nordland, v/Håkon Roald, Nordland fylkeskommune

13:40-14:00 Ny landskapstypeinndeling i NiN og veien mot et nasjonalt landskapstypekart, v/Lars Erikstad, Norsk institutt for naturforskning – NINA

14:00-14:20 Kaffepause

14:20-14:40 Skogbrukets kartlegginger—nye muligheter med felles faglig plattform, v/Jan Erik Nilsen, Landbruksdirektoratet

14:40-15:00 Brukerperspektiv sett fra en utbyggingssektor, v/Astrid Brekke Skrindo, Statens vegvesen

15:00-15:20 Nye artskart og artsdataenes fremtid i økologisk grunnkart, v/Snorre Henriksen, Artsdatabanken

15:20-15:30 Oppsummering og avslutning av dagen

Trykk her hvis du opplever tekniske feil
Sendingen er produsert av Video for Web AS